A Novel COX10 Deletion Polymorphism as a Susceptibility Factor for Sudden Cardiac Death Risk in Chinese Populations

Added 404 days ago (10.12.2020)
Authors: Zhenzhen Yang; Qing Zhang; Huan Yu; Lijuan Li; Yan He; Shaohua Zhu; Chengtao Li; Suhua Zhang; Bin Luo; Yuzhen Gao
Read article