miR-2382-5p Regulates Lipid Metabolism by Targeting NDRG2 in Mammary Epithelial Cells of Dairy Cattle

Added 407 days ago (10.12.2020)
Authors: Lixin Xia; Zhihui Zhao; Runjun Yang; Ping Jiang; Yinuo Liu; Haibin Yu; Zitong Bai; Jiaqi Mi; Xianzhong Yu; Xibi Fang
Read article