Pyruvate Kinase M2 Knockdown Suppresses Migration, Invasion, and Epithelial-Mesenchymal Transition of Gastric Carcinoma via Hypoxia-Inducible Factor Alpha/B-Cell Lymphoma 6 Pathway

Added 610 days ago (09.12.2020)
Authors: Ning Li, Dandan Meng, Yue Xu, Ling Gao, Fengqian Shen, Xiaojing Tie, Yan Zhang, Zhenying Yi, Wenjie Shen, Zonglan Liu, and Zhiqiao Xu
Read article