Comparison between modified wet suction and dry suction technique for endoscopic ultrasound‐guided fine‐needle biopsy in pancreatic solid lesions

Added 407 days ago (09.12.2020)
Authors: Ting Tong, Li Tian, Minzi Deng, Yang Liu, Yening Yang, Hua Yin, Xiuyan Long, Shiyu Pan, Zhenyu Yang, Weiwei Luo, Kai Nie, Xiangrui Meng, Mengwei Xiao, Xing Wu, Chao Zhang, Xiaoyan Wang
Read article