VBP1 modulates Wnt/{beta}-catenin signaling by mediating the stability of the transcription factors TCF/LEFs [Signal Transduction]

Added 369 days ago (04.12.2020)
Authors: Haifeng Zhang, Xiaozhi Rong, Caixia Wang, Yunzhang Liu, Ling Lu, Yun Li, Chengtian Zhao, Jianfeng Zhou
Read article