Transcriptome Sequencing and Comparative Analysis of Amphoteric ESCs and PGCs in Chicken (<em>Gallus gallus</em>wink

Added 620 days ago (03.12.2020)
Authors: Kai Jin; Jing Zhou; Qisheng Zuo; Jiuzhou Song; Yani Zhang; Guobing Chang; Guohong Chen; Bichun Li
Journal: Animals
Read article