Rapid lateral flow immunoassay for the fluorescence detection of SARS-CoV-2 RNA

Added 420 days ago (03.12.2020)
Authors: Daming Wang; Shaogui He; Xiaohui Wang; Youqin Yan; Jianzhong Liu; Shimin Wu; Shiguo Liu; Yang Lei; Min Chen; Li Li; Jieli Zhang; Liwei Zhang; Xiao Hu; Xinhui Zheng; Jiawei Bai; Yulong Zhang; Yitong Zhang; Mingxuan Song; Yuguo Tang
Read article