Preliminary application of 3D-printed individualised guiding templates for total hip arthroplasty in Crowe type IV developmental dysplasia of the hip

Added 541 days ago (03.12.2020)
Authors: Qiang Tu; Huan-wen Ding; Hu Chen; Jian-jian Shen; Qiu-ju Miao; Bao Liu; Guang-wen Yu; Xian-hua Huang; Chang-rong Zhu; Yong Tang; Hong Xia; Jian-zhong Xu
Read article