Early predictive factors of progression from severe type to critical ill type in patients with Coronavirus Disease 2019: A retrospective cohort study

Added 623 days ago (02.12.2020)
Authors: Nan Li; Hao Kong; Xi-Zi Zheng; Xue-Ying Li; Jing Ma; Hong Zhang; Dong-Xin Wang; Hai-Chao Li; Xin-Min Liu
Journal: PLoS ONE
Read article