Risk factors for new-onset atrial fibrillation in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis

Added 366 days ago (02.12.2020)
Authors: Qiangru Huang; Huaiyu Xiong; Tiankui Shuai; Meng Zhang; Chuchu Zhang; Yalei Wang; Lei Zhu; Jiaju Lu; Jian Liu
Journal: PeerJ
Read article