Urine DNA methylation assay enables early detection and recurrence monitoring for bladder cancer

Added 369 days ago (02.12.2020)
Authors: Xu Chen, Jingtong Zhang, Weimei Ruan, Ming Huang, Chanjuan Wang, Hong Wang, Zeyu Jiang, Shaogang Wang, Zheng Liu, Chunxiao Liu, Wanlong Tan, Jin Yang, Jiaxin Chen, Zhiwei Chen, Xia Li, Xiaoyu Zhang, Peng Xu, Lin Chen, Ruihui Xie, Qianghua Zhou, Shizhong Xu, Darryl Luke Irwin, Jian-Bing Fan, Jian Huang, Tianxin Lin; Xu Chen, Jingtong Zhang, Weimei Ruan, Ming Huang, Chanjuan Wang, Hong Wang, Zeyu Jiang, Shaogang Wang, Zheng Liu, Chunxiao Liu, Wanlong Tan, Jin Yang, Jiaxin Chen, Zhiwei Chen, Xia Li, Xiaoyu Zhang, Peng Xu, Lin Chen, Ruihui Xie, Qianghua Zhou, Shizhong Xu, Darryl Luke Irwin, Jian-Bing Fan, Jian Huang, Tianxin Lin
Read article