Clinical importance of muscle volume in lenvatinib treatment for hepatocellular carcinoma: Analysis adjusted with inverse probability weighting

Added 412 days ago (30.11.2020)
Authors: Atsushi Hiraoka, Takashi Kumada, Kazuya Kariyama, Toshifumi Tada, Joji Tani, Shinya Fukunishi, Masanori Atsukawa, Masashi Hirooka, Kunihiko Tsuji, Toru Ishikawa, Koichi Takaguchi, Ei Itobayashi, Kazuto Tajiri, Noritomo Shimada, Hiroshi Shibata, Hironori Ochi, Kazuhito Kawata, Satoshi Yasuda, Hidenori Toyoda, Hideko Ohama, Kazuhiro Nouso, Akemi Tsutsui, Takuya Nagano, Norio Itokawa, Korenobu Hayama, Taeang Arai, Michitaka Imai, Yohei Koizumi, Shinichiro Nakamura, Kouji Joko, Kojiro Michitaka, Yoichi Hiasa, Masatoshi Kudo, Real‐life Practice Experts for HCC (RELPEC) Study Group and HCC 48 Group (hepatocellular carcinoma experts from 48 clinics in Japan)
Read article