Regeneration of skeletal system with genipin crosslinked biomaterials

Added 425 days ago (30.11.2020)
Authors: Zhonghan Wang; He Liu; Wenbin Luo; Tianyang Cai; Zuhao Li; Yuzhe Liu; Weinan Gao; Qian Wan; Xianggang Wang; Jincheng Wang; Yanbing Wang; Xiaoyu Yang
Read article