Scar-reducing effects of gambogenic acid on skin wounds in rabbit ears.

Added 372 days ago (29.11.2020)
Authors: Jun-Zeng, Huang TY, Wang ZZ, Gong YF, Liu XC, Zhang XM, Huang XY
PubMed id: 33246825
Read article