Randomised clinical trial: safety, efficacy and pharmacokinetics of HS‐10234 versus tenofovir for the treatment of chronic hepatitis B infection

Added 303 days ago (29.11.2020)
Authors: Hong Zhang, Yue Hu, Min Wu, Jingrui Liu, Xiaoxue Zhu, Xiaojiao Li, Hong Chen, Cuiyun Li, Chengjiao Liu, Junqi Niu, Yanhua Ding
Read article