Biomimetic and osteogenic 3D silk fibroin composite scaffolds with nano MgO and mineralized hydroxyapatite for bone regeneration

Added 421 days ago (27.11.2020)
Authors: Ziquan Wu; Zhulong Meng; Qianjin Wu; Delu Zeng; Zhengdong Guo; Jiangling Yao; Yangyang Bian; Yuntao Gu; Shaowen Cheng; Lei Peng; Yingzheng Zhao
Read article