Medicina, Vol. 56, Pages 630: Pneumoconiosis with a Sarcoid-Like Reaction Other than Beryllium Exposure: A Case Report and Literature Review

Added 583 days ago (22.11.2020)
Authors: Fumiko Hayashi; Takashi Kido; Noriho Sakamoto; Yoshiaki Zaizen; Mutsumi Ozasa; Mitsuru Yokoyama; Hirokazu Yura; Atsuko Hara; Hiroshi Ishimoto; Hiroyuki Yamaguchi; Taiga Miyazaki; Yasushi Obase; Yuji Ishimatsu; Yoshinobu Eishi; Junya Fukuoka; Hiroshi Mukae
Journal: Molecules
Read article