In vivo study of polyurethane and tannin-modified hydroxyapatite composites for calvarial regeneration

Added 426 days ago (22.11.2020)
Authors: Xinggui Tian; Xiaowei Yuan; Daxiong Feng; Min Wu; Yuping Yuan; Chuying Ma; Denghui Xie; Jinshan Guo; Chao Liu; Zhihui Lu
Read article