Proteolytic cleavage of Podocin by Matriptase exacerbates podocyte injury [Cell Biology]

Added 633 days ago (20.11.2020)
Authors: Shota Ozawa, Masaya Matsubayashi, Hitoki Nanaura, Motoko Yanagita, Kiyoshi Mori, Katsuhiko Asanuma, Nobuyuki Kajiwara, Kazuyuki Hayashi, Hiroshi Ohashi, Masato Kasahara, Hideki Yokoi, Hiroaki Kataoka, Eiichiro Mori, Takahiko Nakagawa
Read article