Gut-on-chip: Recreating human intestine in vitro

Added 423 days ago (19.11.2020)
Authors: Yunqing Xiang; Hui Wen; Yue Yu; Mingqiang Li; Xiongfei Fu; Shuqiang Huang
Read article