Open resource of clinical data from patients with pneumonia for the prediction of COVID-19 outcomes via deep learning

Added 431 days ago (18.11.2020)
Authors: Wanshan Ning; Shijun Lei; Jingjing Yang; Yukun Cao; Peiran Jiang; Qianqian Yang; Jiao Zhang; Xiaobei Wang; Fenghua Chen; Zhi Geng; Liang Xiong; Hongmei Zhou; Yaping Guo; Yulan Zeng; Heshui Shi; Lin Wang; Yu Xue; Zheng Wang
Read article