Factor analysis for the clustering of cardiometabolic risk factors and sedentary behavior, a cross-sectional study

Added 385 days ago (16.11.2020)
Authors: Tsung-Ying Tsai; Pai-Feng Hsu; Chung-Chi Lin; Yuan-Jen Wang; Yaw-Zon Ding; Teh-Ling Liou; Ying-Wen Wang; Shao-Sung Huang; Wan-Leong Chan; Shing-Jong Lin; Jaw-Wen Chen; Hsin-Bang Leu
Journal: PLoS ONE
Read article