Sensors, Vol. 20, Pages 6489: A Spatial-Frequency Domain Associated Image-Optimization Method for Illumination-Robust Image Matching

Added 378 days ago (13.11.2020)
Authors: Chun Liu; Shoujun Jia; Hangbin Wu; Doudou Zeng; Fanjin Cheng; Shuhang Zhang
Journal: Sensors
Read article