Exosomal miR-22-3p Derived from Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyps Regulates Vascular Permeability by Targeting VE-Cadherin

Added 556 days ago (13.11.2020)
Authors: Wei Zhang, Ting Zhang, Yongbing Yan, Jie Zhang, Yong Zhou, Yinyin Pei, Li Yao, Bo You, and Jing Chen
Read article