Aging‐induced aberrant RAGE/PPARα axis promotes hepatic steatosis via dysfunctional mitochondrial β oxidation

Added 550 days ago (12.11.2020)
Authors: Jian Wan, Xiangsong Wu, Hanbei Chen, Xinyi Xia, Xi Song, Song Chen, Xinyuan Lu, Jie Jin, Qing Su, Dongsheng Cai, Bin Liu, Bo Li
Journal: Aging Cell
Read article