Notes on f(T) theories

Added 443 days ago (11.11.2020)
Authors: Yi Zhang; Hui Li; Yungui Gong; Zong-Hong Zhu
Read article