Comprehensive proteomic atlas of skin biomatrix scaffolds reveals a supportive microenvironment for epidermal development

Added 432 days ago (10.11.2020)
Authors: Ling Leng; Jie Ma; Xuer Sun; Baolin Guo; Fanlu Li; Wei Zhang; Mingyang Chang; Jinmei Diao; Yi Wang; Wenjuan Wang; Shuyong Wang; Yunping Zhu; Fuchu He; Lola M Reid; Yunfang Wang
Read article