Treatment of infarcted heart tissue via the capture and local delivery of circulating exosomes through antibody-conjugated magnetic nanoparticles

Added 441 days ago (06.11.2020)
Authors: Shiyu Liu; Xin Chen; Lili Bao; Tao Liu; Pingyun Yuan; Xiaoshan Yang; Xinyu Qiu; J. Justin Gooding; Yongkang Bai; Jiajia Xiao; Fengxing Pu; Yan Jin
Read article