miR-129-5p Inhibits Bone Formation Through TCF4

Added 559 days ago (06.11.2020)
Authors: Chong Yin; Ye Tian; Yang Yu; Chaofei Yang; Peihong Su; Yipu Zhao; Xue Wang; Kewen Zhang; Jiawei Pei; Dijie Li; Zhihao Chen; Yan Zhang; Zhiping Miao; Airong Qian
Read article