Mutations of CNTNAP1 led to defects in neuronal development

Added 389 days ago (05.11.2020)
Authors: Wanxing Li, Lin Yang, Chuanqing Tang, Kaiyi Liu, Yulan Lu, Huijun Wang, Kai Yan, Zilong Qiu, Wenhao Zhou; Wanxing Li, Lin Yang, Chuanqing Tang, Kaiyi Liu, Yulan Lu, Huijun Wang, Kai Yan, Zilong Qiu, Wenhao Zhou
Journal: JCI Insight
Read article