Diversity of the gut microbiome in three grasshopper species using 16S rRNA and determination of cellulose digestibility

Added 396 days ago (05.11.2020)
Authors: Jian-Mei Wang; Jing Bai; Fang-Yuan Zheng; Yao Ling; Xiang Li; Jing Wang; Yong-Chao Zhi; Xin-Jiang Li
Journal: PeerJ
Read article