Phased diploid genome assemblies and pan-genomes provide insights into the genetic history of apple domestication

Added 325 days ago (02.11.2020)
Authors: Xuepeng Sun; Chen Jiao; Heidi Schwaninger; C. Thomas Chao; Yumin Ma; Naibin Duan; Awais Khan; Seunghyun Ban; Kenong Xu; Lailiang Cheng; Gan-Yuan Zhong; Zhangjun Fei
Read article