New Nanostructured Carbon Coating Inhibits Bacterial Growth, but Does Not Influence on Animal Cells.

Added 562 days ago (31.10.2020)
Authors: Barkhudarov EM, Kossyi IA, Anpilov AM, Ivashkin PI, Artem'ev KV, Moryakov IV, Misakyan MA, Christofi N, Burmistrov DE, Smirnova VV, Ivanyuk VV, Bunkin NF, Kozlov VA, Penkov NV, Sharapov MG, Volkov MY, Sevostyanov MA, Lisitsyn AB, Semenova AA, Rebezov MB, Gudkov SV
PubMed id: 33120890
Read article