Transgenic rice overexpressing insect endogenous microRNA csu‐novel‐260 is resistant to striped stem borer under field conditions

Added 454 days ago (28.10.2020)
Authors: Xixi Zheng, Zijin Weng, Han Li, Zichun Kong, Zaihui Zhou, Fei Li, Weihua Ma, Yongjun Lin, Hao Chen
Read article