Stimulation of neural stem cell differentiation by circularly polarized light transduced by chiral nanoassemblies

Added 449 days ago (26.10.2020)
Authors: Aihua Qu; Maozhong Sun; Ji-Young Kim; Liguang Xu; Changlong Hao; Wei Ma; Xiaoling Wu; Xiaogang Liu; Hua Kuang; Nicholas A. Kotov; Chuanlai Xu
Read article