A Five-Gene Signature for Recurrence Prediction of Hepatocellular Carcinoma Patients

Added 458 days ago (24.10.2020)
Authors: Zeyu Wang, Ningning Zhang, Jiayu Lv, Cuihua Ma, Jie Gu, Yawei Du, Yibo Qiu, Zhiguang Zhang, Man Li, Yong Jiang, Jianqiu Zhao, Huiqin Du, Zhiwei Zhang, Wei Lu, and Yan Zhang
Read article