Structural change and degradation of cytoskeleton due to the acrolein conjugation with vimentin and actin during brain infarction

Added 664 days ago (20.10.2020)
Authors: Takeshi Uemura, Takehiro Suzuki, Kenta Ko, Mizuho Nakamura, Naoshi Dohmae, Akihiko Sakamoto, Yusuke Terui, Toshihiko Toida, Keiko Kashiwagi, Kazuei Igarashi
Journal: Cytoskeleton
Read article