A Computational Framework to Study the Effect of Acupuncture on Obesity by Integrating Multiple Levels of Data

Added 576 days ago (17.10.2020)
Authors: Huihui Liu, Mingjun Liu, Yingbo Jiao, Le Wei, Xiaochen Liu, Dandan Li, Xiaolin Zhang, Minghui Yan, and Jinming Chen
Read article