Association of HIVEP3 Gene and Lnc RNA with Femoral Neck Bone Mineral Content and Hip Geometry by Genome-Wide Association Analysis in Chinese People

Added 580 days ago (13.10.2020)
Authors: Weiwei Hu, Jinwei He, Luyue Qi, Chun Wang, Hua Yue, Jiemei Gu, Hao Zhang, Yi Wang, and Zhenlin Zhang
Read article