Dexmedetomidine use in pediatric strabismus surgery: A systematic review and meta-analysis

Added 675 days ago (12.10.2020)
Authors: Fu-Wei Chiang; Jin-Lin Chang; Shih-Chang Hsu; Kuo-Yuan Hsu; Karen Chia-Wen Chu; Chun-Jen Huang; Chyi-Huey Bai; Chiehfeng Chen; Chin-Wang Hsu; Yuan-Pin Hsu
Journal: PLoS ONE
Read article