Meiotic pairing error in an infertile male bearing reciprocal deletion of chromosome 13.

Added 416 days ago (10.10.2020)
Authors: Cui YX, Wei L, Xia XY, Fan XB, Shi YC, Yao B, Ge YF, Li XJ, Huang YF
PubMed id: 21164148
Read article