Population-Wide Duchenne Muscular Dystrophy Carrier Detection by CK and Molecular Testing

Added 686 days ago (27.09.2020)
Authors: Shuai Han, Hong Xu, Jinxian Zheng, Junhui Sun, Xue Feng, Yue Wang, Wen Ye, Qing Ke, Yanwei Ren, Shulie Yao, Songying Zhang, Jianfen Chen, Robert C. Griggs, Zhengyan Zhao, Ming Qi, and Michele A. Gatheridge
Read article