Exosomal Vimentin From Adipocyte Progenitors Accelerates Wound Healing

Added 394 days ago (27.09.2020)
Authors: Sepideh Parvanian, Fuxia Yan, Dandan Su, Leila S. Coelho‐Rato, Arun P. Venu, Peiru Yang, Xiaoheng Zou, Yaming Jiu, Hongbo Chen, John E. Eriksson, Fang Cheng
Journal: Cytoskeleton
Read article