Immunohistochemistry and Mutation Analysis of SDHx Genes in Carotid Paragangliomas.

Added 602 days ago (26.09.2020)
Authors: Snezhkina AV, Kalinin DV, Pavlov VS, Lukyanova EN, Golovyuk AL, Fedorova MS, Pudova EA, Savvateeva MV, Stepanov OA, Poloznikov AA, Demidova TB, Melnikova NV, Dmitriev AA, Krasnov GS, Kudryavtseva AV
PubMed id: 32971818
Read article