Rice stripe virus coat protein induces the accumulation of jasmonic acid, activating plant defence against the virus while also attracting its vector to feed

Added 602 days ago (25.09.2020)
Authors: Kelei Han, Haijian Huang, Hongying Zheng, Mengfei Ji, Quan Yuan, Weijun Cui, Hehong Zhang, Jiejun Peng, Yuwen Lu, Shaofei Rao, Guanwei Wu, Lin Lin, Xuemei Song, Zongtao Sun, Junmin Li, Chuanxi Zhang, Yonggen Lou, Jianping Chen, Fei Yan
Read article