Hybrid Inorganic‐Organic Photochromic Film Based on Polymolybdate and Isoniazid Dimer: Synthesis, Structure, and Photochromism

Added 598 days ago (25.09.2020)
Authors: Yang Wang, Xinjun Huang, Qin Zhao, Litong Shi, Xiaodong Sun, Shuyao Wu, Yuchun Jiang, Xi-Ming Song, Yu Zhang, Tianyi Ma
Read article