Dysregulation of cofilin-1 activity—the missing link between herpes simplex virus type-1 infection and Alzheimer’s disease

Added 392 days ago (24.09.2020)
Authors: Yiliang Wang; Xiaowei Song; Yun Wang; Lianzhou Huang; Weisheng Luo; Feng Li; Shurong Qin; Yuan Wang; Ji Xiao; Yanting Wu; Fujun Jin; Kaio Kitazato; Yifei Wang
Read article