A model of twenty-three metabolic-related genes predicting overall survival for lung adenocarcinoma

Added 434 days ago (24.09.2020)
Authors: Zhenyu Zhao; Boxue He; Qidong Cai; Pengfei Zhang; Xiong Peng; Yuqian Zhang; Hui Xie; Xiang Wang
Journal: PeerJ
Read article