Animals, Vol. 10, Pages 1658: Transcriptional Regulator YqeI, Locating at ETT2 Locus, Affects the Pathogenicity of Avian Pathogenic Escherichia coli

Added 619 days ago (16.09.2020)
Authors: Mei Xue; Yating Xiao; Dandan Fu; Muhammad Akmal Raheem; Ying Shao; Xiangjun Song; Jian Tu; Ting Xue; Kezong Qi
Journal: Molecules
Read article