Genes, Vol. 11, Pages 1078: Global Profiling of Dynamic Alternative Splicing Modulation in Arabidopsis Root upon Ralstonia solanacearum Infection

Added 494 days ago (15.09.2020)
Authors: Ning Qin; Ruize Zhang; Mancang Zhang; Yang Niu; Shouyang Fu; Yisa Wang; Dongdong Wang; Yue Chen; Cuizhu Zhao; Qin Chen; Haibin Lu
Journal: Genes (Basel)
Read article